НЕКИ БИМОНАД ЧОВИДОН

0
227

Нушервони одил аз вазири худ мепурсад:

— Тавонгар кист? Бузургмехр чавоб медихад.
— Он ки бо хама некй кардан мехохад. Нушервон боз мепурсад. —
— Бадтарин кас кист?
— Бадтарин кас онест, ки бадхохи одамон асту ба онон бадй мекунад — мегуяд Бузургмехр. Аз ин гуфтахо бармеояд, ки инсони нек бояд дар хамаи давру замон аз худ амали неке ба ёдгор гузорад, то пас аз марг уро ба некй ёд кунанд. Нек будан амали нек аст. На хамаи одамон дар зиндагй кори хайре мекунанду хамчун шахси некусиришт шинохта мешаванд. Шахси неку хайрандеш хамеша бообру, сохибхирад, некном ва маркази диккати хамагон аст. Накукорон хамеша бо мадади Офаридгори бузург дар рахматанд. Бехуда нагуфтаанд:

Хар кй уро хайр одат мешавад,
Бегумон молаш зиёдат мешавад.

Накукорй яке аз хислатхои бузурги инсонист. Шахси некусиришт аз рузе, ки худро мешиносад, дар байни ёру рафикон ва наздикону пайвандонаш фарк карда меистад. Асоси некиву накукорй ва росткавливу поквичдонй дар тарбияи оилавй ва мухити ихотакарда сурат мегирад. Волидонанд асос, ки тифлони худро дар рухияи одаму одамдустй ва некиву росткавлй хидоят менамоянд.
Равшан ва аник, аст, ки бунёди китоби кадимаи точикон «Авесто»-ро рафтори нек, гуфгори нек ва пиндори нек ташкил мекунад. Оре. рафтору гуфтору пиндори нек асоси хислатхои начиби инсонианд, ки чун гармии офтоби рахшон ба дилхо гармию харорат ба чашмон нуру рушной, ба хаёт ранчу таровати дилчаспу хушй мебахшанд:
Бузургмарде дар ин бора чунин изхори андеша кардааст, ки сабаки зиндагист:
«Накукорй рисолати хар инсон аст. Инсоне, ки рисолаташро ба чо оварда наметавонад, дар катори хайвон аст».
Накукорон хамеша дар рахмати Яздони пок карор доранд. Валек бадону бадсириштон байни чомеаву мардумони он обрую эътиборе надоранд. Барои он ки сазовори номи неку рафтори шоиста гардем, бояд пайваста бикушем, ки накукору мададрасон бошем. Зеро хар як инсони асил дар зиндагй меъмори хеш бояд бошад. Бо бадон муносибати дустй пайдо накунад. Пайваста кори некеро анчом дихад, то сазовори номи нек гардад. Чунончи устод Рудакй гуфтаанд:

Ин чахонро нагар бо чашми хирад,
Не бад-он чашм к-андар у нигарй.
Хамчу дарёст в-аз накукорй,
Киштие соз, то бад-он гузарй.

Хар як инсон махз тавассути як амали неки ба анчомрасондааш шухратёр мегардад. Зеро аз анчоми ягон амали зишт касе ба чое нарасидааст.
Аз хуб бог, аз бадон дог мегуянд. Хеч як носазое ба дилхо рох наёфтааст, зеро у зишт аст, носазост. ки хамаи носазоихо норавоянд. Некон дили озод аз фикрхои нопок доранд ва хамеша пайи анчоми амали хайранд.

Дар чашми покбин набувад расми имтиёз,
Дар офтоб сояи шоху гадо якест.

Дунё саросар пур аз шодиву хурсандй ва гаму дардхост. Инсон, ки хамчун як мавчуди бузурги олам арзи хастй мекунад, чун офтобест, ки лахзае чилои равшанию нур медихаду лахзае ба гуруб меравад. Чун оташест, ки даме бо сухтану сохтанхояш чахонро пурнуру сипас ба хокистар мубаддал мегардонад. Агар инсон хохад, бо кувваю мафкураи бузургаш сангро ёкут ва лаълро гавхар мегардонад, вале агар хохад, зиндагиро тамом мебахшад.
Ин аст, ки инсонхо метавонанд зишту бадкор ва неку накукор ба воя расанд. Хуш он рузест. ки дар хонаи накуёну накукорон тифле ба дунё меояду сафи ононро меафзояд, зеро некон табиатан хамаи хислатро сохиб буда, ба дунёи равшан меоянд. Максад аз зиндагй кардану имон оварданашон ба Худой мутаол ва эхтирому накукориашон ба бандагон нек будану нек мондани хотироту шаъну шарафи инсониашон аст. Шояд ононро шиор ин аст:

Ба гети намонад ба чуз номи нек,
Хар он кас, ки хохад саранчоми нек.

Хуллас, инсон танхо тавассути некиву накукорй, саховатмандиву мардонагй метавонад сазовори номи неку рузгори осоишта бигардад.

Зи некон хар нафас некй бимонад,
Касе к-у нек зист, арзе ситонад.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here